KOMUNIKATY
CSS WOPR - SZKOLENIA LODOWE
sobota, 06 lutego 2021 22:50

KWZ uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne w jednostkach WOPR odbywają się szkolenia doskonalące z zakresu technik ratowniczych stosowanych na obszarach wodnych pokrytych lodem. Mają one charakter warsztatów, ćwiczeń lub nauki obsługiwania posiadanego sprzętu na danym akwenie.

Na najbliższe dwa weekendy (13-14 i 20-21 luty) zostały zgłoszone i otrzymały rekomendację Centralnych Szkoleń Specjalistycznych WOPR dwa szkolenia z tego zakresu realizowane na Mazowszu (szczegóły tutaj).

Ratowników zapraszamy do wzięcia udziału, szczególnie, że posiadanie Certyfikatu CSS WOPR z zakresu ratownictwa lodowego (co najmniej poziom „A”) jest wymogiem uczestnictwa w szkoleniach SRW i I WOPR, a jednostki WOPR zapraszamy do organizacji rekomendowanych szkoleń. Poprzednie CSS WOPR z zakresu ratownictwa lodowego (poziom „A”) zostało zrealizowane przez WOPR Błonie w dniu 24 stycznia.

Programy CSS WOPR można znaleźć w zakładce Edukacja/Centralne szkolenia specjalistyczne/Programy centralnych .…

 
ZAJĘCIA SPORTOWE DZIECI I MŁODZIEŻY
poniedziałek, 01 lutego 2021 09:05

SOWA MADRA

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jako członek International Life Saving Federation (ILS) w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnie 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 2316 z pózn. zm.) zwanego dalej Rozporządzeniem jest podmiotem prowadzącym działalność związaną ze sportem, organizującym współzawodnictwo i zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży uczestniczących we współzawodnictwie sportowym, a okoliczności te potwierdza przynależność WOPR do ILS oraz uznanie ILS przez MKOl - co wyczerpuje warunki wskazane w przepisie.
Tym samym Członkowie WOPR, wprowadzeni do Centralnej Ewidencji Członków WOPR są więc w rozumieniu Rozporządzenia zawodnikami odpowiednio kadry narodowej WOPR, ligi województwa lub uczestnikami współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. Okoliczności powyższe potwierdza dokument wystawiony przez WOPR jako podmiot należący do międzynarodowej organizacji sportowej o zasięgu kontynentalnym (ILSE) uznanej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski.
Ponieważ WOPR działa poprzez jednostki wojewódzkie dokument właściwy dla zawodników województwa wystawia jednostka wojewódzka WOPR, a potwierdzeniem przynależności zawodnika do WOPR jest Karta Ewidencyjna Członka WOPR wydawana przez Zarząd Główny WOPR, możliwa do zweryfikowania poprzez kontakt na adres poczty internetowej biura ZG WOPR: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

ZAŚWIADCZENIE 

 

 

 
ODSZEDŁ NA WIECZNĄ WACHTĘ
piątek, 22 stycznia 2021 08:48

Wojciech Tomalak

Z przykrością informujemy, że odszedł od nas Śp. Wojciech Tomalak. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Polsce poniosło szczególnie bolesną stratę. Odszedł od nas serdeczny kolega, przyjaciel, ratownik WOPR. W Stowarzyszeniu był czynnym ratownikiem, służbę pełnił na akwenach wodnych w rejonie Kalisza.
Z racji wykonywanego zawodu i niezwykłej życzliwości dla ruchu ratownictwa wodnego był z kolei autorytetem i doradcą w sprawach całej organizacji i jej Statutu. Przygotowywał organizacyjnie i przewodniczył wielokrotnie Walnym Zjazdom Krajowym Delegatów WOPR i Walnym
Zjazdom Wojewódzkich Delegatów WOPR. Pełnił przez okres blisko 20 lat funkcję Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego WOPR Województwa Poznańskiego. Wcześniej do 1999 r. był V-ce Prezesem WOPR Województwa Kaliskiego. W kwietniu 2019 roku w Kaliszu na okoliczność obchodów 125 lat organizowanego Ratownictwa Wodnego w Polsce, otrzymał Złoty Krzyż za Zasługi dla WOPR. Był urodzonym społecznikiem.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 23 stycznia 2021 roku. Msza Święta żałobna odprawiona zostanie o godz. 11.00 w kościele pw. św. Gotarda w Kaliszu przy ul. Kordeckiego 3.

  

Cześć jego pamięci.

 

Więcej…
 
INSTRUKTORZY WOPR NA ROK 2021
środa, 20 stycznia 2021 14:15

instruktor 2W zakładce Edukacja został opublikowany wykaz Instruktorów WOPR uprawnionych do prowadzenia szkoleń i egzaminowania na stopnie WOPR oraz stopnie International Life Saving Federation (ILS). Wszystkie te osoby posiadają przygotowanie pedagogiczne i są uprawnione zarówno do szkoleń na stopnie WOPR i ILS jak i prowadzenia szkoleń do szkoleń ratowników wodnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym. 

  

Organizator szkoleń prowadzonych przez Instruktorów WOPR w wypadku chęci otrzymania przez uczestników Certyfikatów ILS lub rozpoczęcia przez nich edukacji w kierunku Instruktora CSS WOPR – musi spełniać warunki, o jakich informują zasady umieszczone na końcu Wykazu.

  

 

 
SZCZEPIENIA RATOWNIKÓW WODNYCH
piątek, 15 stycznia 2021 18:19

Zarząd Główny WOPR informuje, że po interwencji WOPR, z dniem dzisiejszym w ramach etapu I szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 zostali ujęci ratownicy wodni wykonujący działania ratownicze (§ 28a. ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Rady Ministrów). Oznacza to, że szczepieni w ramach etapu I mogą być ratownicy wodni realizujący lub mający realizować zadania z zakresu ratownictwa wodnego na pływalniach, kąpieliskach, zabezpieczeniach oraz stałych dyżurach ratowniczych gdzie podejmowane mogą być przez nich działania ratownicze.
ZG WOPR przypomina, że ratownikiem wodnym jest osoba spełniająca wszystkie warunki art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Zasady członkostwa w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego określają podmioty samodzielnie.
W związku z wydanymi przez Podsekretarz Stanu Ministerstwa Zdrowia Wytycznymi dla szpitali węzłowych w zakresie szczepień pracowników sektora ochrony zdrowia oraz innych grup priorytetowych Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe wskazuje, że podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego (również podmioty spoza struktur WOPR oraz podmioty komercyjne) składają koordynatorowi szpitala węzłowego wykazy ratowników wodnych na dedykowaną (zgodnie z ww. wytycznymi) listę chę
tnych do szczepienia na określonym formularzu.
WOPR zwraca uwagę ratownikom wodnym, iż nie powinna zaistnieć sytuacja, że z uwagi na możliwość członkostwa, pracy lub służby ratowników wodnych w kilku podmiotach równocześnie, zostaną oni wskazani w wykazach do szczepień przez kilka podmiotów. WOPR rekomenduje dla swoich jednostek planujących przekazać ww. wykazy do odbierania od umieszczonych w nich ratowników wodnych oświadczeń o posiadaniu informacji o wpisaniu na listę szczepień ochronnych danego podmiotu i nie wyrażaniu zgody na wpisanie w innym podmiocie lub uprawnionej instytucji. Dotyczy to przede wszystkim ratowników WOPR będących pracownikami innych podmiotów lub służb publicznych realizujących szczepienia swoich pracowników lub funkcjonariuszy w oddzielnym trybie.

 

 

 
ODSZEDŁ NA WIECZNĄ WACHTĘ
niedziela, 27 grudnia 2020 13:10

Jan Sagańskigłębokim żalem informujemy, że w dniu 24 grudnia 2020 roku zmarł nasz Kolega, dowódca Mazurskiej Służby Ratowniczej śp. Komandor Jan Sagański. 

Cześć jego pamięci.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 29 grudnia 2020 roku o godz. 13:00 w Kościele Parafialnym pw. Niepokalanego Serca NMP w Okartowie.

 

 

2020 Życzenia B N  www

 
ŻYCZENIA OD PREZYDENTA
poniedziałek, 21 grudnia 2020 15:31

2 życzenia Prezydent RP Boże Narodzenie

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia otrzymaliśmy kartę świąteczną z życzeniami od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy. Pan Prezydent życzy nam spokojnych, pełnych zdrowia i nadziei Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku. Słowa niniejsze przekazuję Koleżankom i Kolegom, Członkom WOPR oraz sympatykom naszej organizacji.

 

Prezes WOPR

Paweł Błasiak

 

 
SPRAWOZDANIA INSTRUKTORÓW WOPR I CSS ZA ROK 2020
poniedziałek, 30 listopada 2020 12:48

kałamarzPrzypominamy Kolegom Instruktorom Wykładowcom i Instruktorom WOPR o obowiązku złożenia do Biura Zarządu Głównego WOPR rocznych sprawozdań do dnia 21 grudnia 2020 roku w oryginale osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego/kuriera (decyduje data stempla pocztowego)wg określonego wzoru (DO POBRANIA).

W roku bieżącym – z uwagi na niedostarczanie wysłanych wcześniej elektronicznie przez Koleżanki i Kolegów sprawozdań, rozpatrywane będą wyłącznie sprawozdania przesłane w oryginale.

Na liście Instruktorów upoważnionych do prowadzenia szkoleń i egzaminowania na stopnie WOPR i ILS na rok 2021 umieszczone będą wyłącznie osoby, które przedłożą sprawozdanie (wypełnione komputerowo i podpisane przez prezesa jednostki wojewódzkiej WOPR) oraz figurujące w Centralnej Ewidencji Członków WOPR.

Uwaga: w sprawozdaniu w pkt. 6 – 11 proszę wpisywać wyłącznie dane jakie uzyskaliście w roku 2020. Natomiast w punktach 2 - 5 wymagana jest data uzyskania uprawnienia jakie posiada ważność w dniu wypełniania sprawozdania (szczególnie chodzi o recertyfikację).

Lista Instruktorów zostanie zamieszczona na stronie zgwopr.pl 8 stycznia 2021 roku, a uaktualniana będzie 15 marca, 31 maja i 15 września, a o absolwentów szkolenia IWOPR w Tamie - bezpośrednio po kursie.

Jednocześnie informujemy zainteresowanych, że umieszczenie w Wykazie Instruktorów CSS WOPR wymaga przesłania do Biura ZG WOPR kopii stosownych dokumentów oraz posiadania wpisu do Centralnej Ewidencji Członków WOPR. Prosimy więc o uzupełnienie dokumentacji.

Instruktorzy, którzy:

  • nie przekazali w latach poprzednich kserokopii stosownych dokumentów (skany uprawnień, patentów, zaświadczeń, dyplomów) - prosimy o ich uzupełnienie, prosimy nie przesyłać już raz wysłanych kopii dokumentów.
  • nie prowadzili szkoleń w roku 2020 a chcą zachować ciągłość uprawnień - prosimy o wysyłanie sprawozdania tylko ze stosownymi podpisami i pieczątkami.

Brak sprawozdania lub niekompletna dokumentacja spowoduje niezamieszczenie na ww. liście lub wykazie co powoduje brak możności prowadzenia szkoleń na stopnie WOPR, i Centralnych Szkoleń Specjalistycznych, dokonywania wpisów w legitymacji WOPR oraz egzaminowania na stopnie WOPR i ILS. Osoby z wpisami instruktorów nie posiadających ww. uprawnień nie będą mogły ubiegać się o nadanie certyfikatów międzynarodowych, a odbyte szkolenia nie będą uznane jako spełnienie warunków dalszych szkoleń.

 
KOMUNIKAT - CZERWONA STREFA NA OBSZARZE WARSZAWY

W związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem (powodującym zachorowania na COVID-19) oraz wprowadzoną czerwoną strefą na obszarze Warszawy informujemy, że Biuro Zarządu Głównego WOPR w trosce o Państwa bezpieczeństwo i zdrowie będzie działać w trybie awaryjnym tzn. wszelkie sprawy można będzie załatwiać poprzez kontakt mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz jak dotychczas niezbędne formalności związane z oryginalną dokumentacją tradycyjną drogą pocztową.

 

 
INSTRUKTORZY WOPR UHONOROWANI PRZEZ PREZYDENTA RP
czwartek, 15 października 2020 11:32

1 UH2Nasi instruktorzy wykładowcy Zbigniew Kołodziejski i Arkadiusz Stanula zostali odznaczeni przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Srebrnym Krzyżem Zasługi za duży wkład w rozwój ratownictwa wodnego w Polsce.


Jesteśmy z Was dumni. Gratulacje!

 
SEZON CENTRALNYCH SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH WOPR 2020 ZAKOŃCZONY
środa, 07 października 2020 09:45

loga zs

Okres od czerwca do października obfitował w Centralne Szkolenia Specjalistyczne. Zachowując obostrzenia epidemii odbyło się osiem akredytowanych szkoleń zaliczanych między innymi jako dodatkowe szkolenia w zdobywaniu stopni WOPR.

W trzech szkoleniach z zakresu ratownictwa na wodach szybkopłynących i powodziowych (Wietrznice „A” i „B”) wzięło udział ponad 130 osób, trzy uzyskały certyfikaty Instruktora, a troje rozpoczęło asystentury. Z kolei szkolenie z zakresu ratownictwa z użyciem skutera z platformą ratowniczą w Rowach zaliczyło pozytywnie 24 ratowników co dało im możliwość ubiegania się o certyfikaty Jet Ski Operator ILS.

Na Mazowszu na wodach: Wkry, Narwi i Wisły odbyło się z udziałem 15 osób CSS WOPR w zakresie ratownictwa na spływach kajakowych.

Wrześniowe kursy w Tamie ukończyło z wynikiem pozytywnym ośmiu Starszych Ratowników Wodnych i – niestety tylko - jeden Instruktor WOPR. Warto przypomnieć, że stopień Instruktor WOPR jest równoważny z czterema kwalifikacjami ILS: Lifesaver Instructor, Pool Lifeguard Instructor, Inland Open Water Lifeguard Instructor i Surf Lifeguard Instructor.

Ratownicy WOPR zdobyli również 12 stopni Surf Lifeguard ILS i 17 stopni Inland Open Water Lifeguard ILS.

Mamy nadzieję, że tegoroczna zima pozwoli na przeprowadzenie CSS WOPR z zakresu ratownictwa na akwenach pokrytych lodem.

Przypominamy jednocześnie, że zima jest najlepszym okresem do szkolenia młodej kadry nie tylko na stopnie MR WOPR i RWOPR ale również z zakresu: Operatora AED, deski ortopedycznej (przypominamy, że są to także zajęcia w wodzie głębokiej), logistyki i audytu.

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 24

FB LINK 4INSTA LINK 2

ZMIEŃ JĘZYK

uk-flag gm-flag fr-flag

 

 

KARTA IDENTYFIKACYJNA

 CZŁONKA WOPR

karta identyfikacyjna czonka wopr 2

 

 niw logo  

logo Programu PROO

 

na słupek niedzica 

pływam bez promili logo

   

 

ONZ BT

 

plakat

 

 

logo wypoczynek3