SPRAWOZDANIA INSTRUKTORÓW WOPR I CSS ZA ROK 2021
czwartek, 09 grudnia 2021 16:24

kałamarzPrzypominamy Kolegom Instruktorom Wykładowcom i Instruktorom WOPR o obowiązku złożenia do Biura Zarządu Głównego WOPR rocznych sprawozdań do dnia 05 stycznia 2022 roku w oryginale osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego/kuriera (decyduje data stempla pocztowego)wg określonego wzoru (DO POBRANIA).

W roku bieżącym – z uwagi na niedostarczanie wysłanych wcześniej elektronicznie przez Koleżanki i Kolegów sprawozdań, rozpatrywane będą wyłącznie sprawozdania przesłane w oryginale.

Na liście Instruktorów upoważnionych do prowadzenia szkoleń i egzaminowania na stopnie WOPR i ILS na rok 2022 umieszczone będą wyłącznie osoby, które przedłożą sprawozdanie (wypełnione komputerowo i podpisane przez prezesa jednostki wojewódzkiej WOPR) oraz figurujące w Centralnej Ewidencji Członków WOPR.

Uwaga: w sprawozdaniu w pkt. 6 – 11 proszę wpisywać wyłącznie dane jakie uzyskaliście w roku 2021. Natomiast w punktach 2 - 5 wymagana jest data uzyskania uprawnienia jakie posiada ważność w dniu wypełniania sprawozdania (szczególnie chodzi o recertyfikację).

Lista Instruktorów zostanie zamieszczona na stronie zgwopr.pl 21 stycznia 2022 roku, a uaktualniana będzie 15 marca, 31 maja i 15 września, a o absolwentów szkolenia IWOPR w Tamie - bezpośrednio po kursie.

Jednocześnie informujemy zainteresowanych, że umieszczenie w Wykazie Instruktorów CSS WOPR wymaga przesłania do Biura ZG WOPR kopii stosownych dokumentów oraz posiadania wpisu do Centralnej Ewidencji Członków WOPR. Prosimy więc o uzupełnienie dokumentacji.

Instruktorzy, którzy:

  • nie przekazali w latach poprzednich kserokopii stosownych dokumentów (skany uprawnień, patentów, zaświadczeń, dyplomów) - prosimy o ich uzupełnienie, prosimy nie przesyłać już raz wysłanych kopii dokumentów.
  • nie prowadzili szkoleń w roku 2021 a chcą zachować ciągłość uprawnień - prosimy o wysyłanie sprawozdania tylko ze stosownymi podpisami i pieczątkami.

Brak sprawozdania lub niekompletna dokumentacja spowoduje niezamieszczenie na ww. liście lub wykazie co powoduje brak możności prowadzenia szkoleń na stopnie WOPR, i Centralnych Szkoleń Specjalistycznych, dokonywania wpisów w legitymacji WOPR oraz egzaminowania na stopnie WOPR i ILS. Osoby z wpisami instruktorów nie posiadających ww. uprawnień nie będą mogły ubiegać się o nadanie certyfikatów międzynarodowych, a odbyte szkolenia nie będą uznane jako spełnienie warunków dalszych szkoleń.

 

 

FB LINK 4INSTA LINK 2

ZMIEŃ JĘZYK

uk-flag gm-flag fr-flag

 

 

KARTA IDENTYFIKACYJNA

 CZŁONKA WOPR

karta identyfikacyjna czonka wopr 2

 

  

logo orlen

  

niw logo

 

logo Programu PROO

 

cmc logs

 

COLO KK

  

Niedzica log 

pływam bez promili logo

   

 

ONZ BT

 

plakat

 

 

logo wypoczynek3