INFORMACJA O UBEZPIECZENIU

DLA RATOWNIKÓW WOPR

 

 

 

Ubezpieczenie Pakietowe w zakresie odpowiedzialności cywilnej (OC) i następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w związku z wykonywaniem czynności ratownika.
W ramach tego produktu ubezpieczonymi mogą zostać również osoby wykonujące czynności ratownika w formie wolontariatu oraz społecznych członków stowarzyszenia wykonujących czynności ratownika na podstawie statutu WOPR.  

 
Aby ochrona była skuteczna i odpowiadała wykonywanym czynnościom zawodowym oraz dawała poczucie realnego zabezpieczenia adekwatnego do indywidualnych potrzeb każdego Ratownika, najważniejszy jest odpowiedni dobór wariantu ubezpieczenia (zakres ochrony, suma ubezpieczenia). W tym celu Gestum Broker we współpracy z PZU S.A. opracowało kompleksowe ubezpieczenie w formie pakietu, zawierające kilka różnych wariantów sumy gwarancyjnej (OC Ratownika) ponadto cztery warianty jeśli chodzi o zakres ubezpieczenia (NNW Ratownika) oraz cztery warianty jeśli chodzi o sumy ubezpieczenia (NNW Ratownika)

Zakres ubezpieczenia NNW Ratownika we wszystkich wariantach dotyczy ochrony podczas pracy, drogi do i z pracy oraz w życiu prywatnym.
Propozycja PZU S.A. w każdym z powyższych zakresów oprócz szerokiego wachlarza wariantów z różnymi sumami ubezpieczenia do wyboru, została rozszerzona o dodatkowe elementy zakresu ochrony ubezpieczenia, takie jak ryzyko HIV czy WZW, ryzyko zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego, w części OC - Koszty Ochrony Prawnej dla każdego ubezpieczonego Ratownika oraz rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o odpowiedzialność za szkody wyrządzone wskutek przeniesienia chorób zakaźnych.

 

 

I. UBEZPIECZENIE OC

 

Odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego wobec osób trzecich za szkody będące następstwem czynu niedozwolonego (odpowiedzialność cywilna deliktowa) w związku z prowadzoną przez ubezpieczonego działalnością albo aktywnością sportową albo wykonywanym zawodem określonym w umowie  ubezpieczenia oraz z posiadanym w związku z tą działalnością albo aktywnością sportową albo wykonywanym zawodem mieniem.
PZU S.A. zapewnia każdemu Ubezpieczonemu rozszerzenie ochrony o odpowiedzialność za szkody wyrządzone wskutek przeniesienia chorób zakaźnych.
Ochroną ubezpieczeniową objęte są również szkody związane z używaniem sprzętu i mienia powierzonego oraz naruszenie dóbr osobistych osoby trzeciej (życia i zdrowia człowieka).

 
Zakres terytorialny ubezpieczenia OC – cały Świat
Zakres terytorialny ubezpieczenia OC we wszystkich wariantach obejmuje szkody będące następstwem wypadku ubezpieczeniowego, który zaszedł w jakimkolwiek miejscu na świecie.
W ramach ubezpieczenia Kosztów Ochrony Prawnej towarzystwo zapewnia:
Ochronę ubezpieczeniową obejmującą ponad sumę gwarancyjną zastosowaną w stosunku do danego Ubezpieczonego, jednak w granicach nie więcej niż 10.000 zł w odniesieniu do jednego i wszystkich wypadków ubezpieczeniowych:

 • pokrycie kosztów postępowania cywilnego (przedsądowego i obrony przed sądem), w tym mediacji lub postępowania pojednawczego prowadzonego w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi; w przypadku zwrotu kosztów przez przeciwnika procesowego, Ubezpieczony zobowiązany jest niezwłocznie do zwrotu PZU kosztów, które zostały przez nich pokryte

 • zwrot kosztów prowadzenia postępowania sądowego przez Ubezpieczonego we własnym imieniu, o ile jest prowadzone w celu ustalenia istnienia lub zakresu odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego i jednocześnie o ile zostały uprzednio zaakceptowane przez PZU; wartość tych kosztów do zwrotu przez PZU określona jest w wysokości wyliczanej według minimalnych stawek za czynności radcy prawnego w obowiązującym, w czasie prowadzenia sprawy, rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radcy prawnego;

 • poniesienia uzasadnionych kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych przez Ubezpieczonego;

 • pokrycia kosztów wykonania przez Ubezpieczonego zarządzenia tymczasowego sądu o zabezpieczeniu roszczenia o naprawienie szkody, w tym przez złożenie do depozytu sądowego sumy pieniężnej; jeżeli zabezpieczenie roszczenia zostanie zwolnione, w szczególności zostanie zwrócony depozyt, Ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić Ubezpieczycielom odzyskane koszty w zakresie, w jakim zostały wcześniej przez Ubezpieczycieli pokryte.


ZAWARCIE UBEZPIECZENIA

 

 

 

II. UBEZPIECZENIE NNW

 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków należy do grupy ubezpieczeń osobowych, w których ochroną objęte są najcenniejsze dobra, jakimi są życie lub zdrowie człowieka. W ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków powstanie prawa do świadczenia ubezpieczeniowego uzależnione jest od doznania przez osobę ubezpieczoną nieszczęśliwego wypadku powodującego skutki określone w warunkach ubezpieczenia. Dobrze i świadomie zawarte ubezpieczenie NNW jest bardzo dobrym rozwiązaniem, z którego warto korzystać, tym bardziej że z każdego z zawartych ubezpieczeń NNW otrzymamy niezależne świadczenia – dopuszczalna jest tutaj kumulacja świadczeń – czyli mówiąc praktycznie ile posiadamy umów NNW tyle otrzymamy świadczeń. Otrzymamy je również niezależnie od tego czy otrzymujemy po wypadku świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) czy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (tzw. ubezpieczenia OC komunikacyjnego). Aby świadczenie z ubezpieczenia NNW było relatywnie wysokie należy korzystać z ubezpieczeń z wysoką sumą ubezpieczenia bowiem to od niej zależy wysokość świadczenia, a tym samym będzie ono stanowiło poważną pomoc finansową po wypadku i nie można powiedzieć, że jest niewiele warte.

 

1. Zakres ochrony w ramach ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje:

 • następstwa nieszczęśliwego wypadku,
 • następstwa ataku epilepsji albo omdlenia o nieustalonej przyczynie, jeżeli w wyniku tego ataku albo tego omdlenia doszło do obrażeń ciała,
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków ze świadczeniami dodatkowymi z tytułu ekspozycji ubezpieczonego na ryzyko HIV i WZW.

Zakres świadczeń obejmuje:

 • świadczenie z tytułu śmierci,
 • świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu (1% świadczenia za 1% orzeczonego uszczerbku)
 • zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
 • zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych na terytorium RP,
 • świadczenie za leczenie uciążliwe,
 • usługi powypadkowe typu assistance na terytorium RP,
 • świadczenie jednorazowe z tytułu zakażenia WZW - niezależnie od liczby i rodzaju wirusów WZW, które pojawiają się po jednej ekspozycji,
 • świadczenie jednorazowe z tytułu zakażenia wirusem HIV pomimo przejścia kuracji antyretrowirusowej.

2. PZU S.A. zapewnia każdemu Ubezpieczonemu rozszerzenie ochrony o zawał serca lub krwotok śródczaszkowy.

3. Zakres terytorialny: Polska i Świat

 

 

ZAWARCIE UBEZPIECZENIA


POWRÓT

 
 

 

FB LINK 4INSTA LINK 2

ZMIEŃ JĘZYK

uk-flag gm-flag fr-flag

 

 

KARTA IDENTYFIKACYJNA

 CZŁONKA WOPR

karta identyfikacyjna czonka wopr 2

 

 

niw logo  

logo Programu PROO

 

REGATTA PARTNEREM logo

 

 

pływam bez promili logo

  

 

 

 

plakat

 

 

logo wypoczynek3