wopr 1000x200 04

 

DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW STATUTOWYCH WOPR

 

 

Dokumenty statutowe WOPR są dystrybuowane wyłącznie za pośrednictwem jednostek wojewódzkich i wszystkie inne sposoby ich przydzielania bezpośrednio do jednostek WOPR lub podmiotom nie będącym w strukturach WOPR jest niezgodne z prawem WOPR i działaniem na jego szkodę.

 

Karta ewidencyjna członka WOPR (niebieska, papierowa) – jest wydawana jednostkom wojewódzkim, lub za pośrednictwem jednostek wojewódzkich jednostkom terenowym, zrzeszonym lub innym, które bezpośrednio zbierają składki od członków WOPR. Jest ona dokumentem, który funkcjonował będzie w WOPR do czasu wprowadzenia centralnej ewidencji członków WOPR. Członek WOPR wypełnia ją w chwili wstępowania do WOPR.

 

Legitymacja WOPR - – jest wydawana jednostkom wojewódzkim, lub za pośrednictwem jednostek wojewódzkich jednostkom terenowym, zrzeszonym lub innym będący w strukturach WOPR, które bezpośrednio wydają je nowym członkom WOPR. Legitymacja służy do ewidencji działania członka WOPR, jego szkoleń, udziału w zawodach, rejestru pracy i innych wpisów organizacyjnych.

 

Karta identyfikacyjna członka WOPR (żółty plastik) – jest wydawana członkom WOPR na ich wniosek złożony do biura ZG WOPR za pośrednictwem jednostki WOPR prowadzącej kartę ewidencyjną. Drukowana jest przez biuro ZG WOPR i przekazywana z powrotem do jednostek. Posiadacz Karty identyfikacyjnej Członka WOPR jest zaewidencjonowany w WOPR i może korzystać na jej podstawie z ulg i uprawnień jakie WOPR będzie podejmował. Od roku 2016 wyłącznie na Karcie identyfikacyjnej będzie naklejany hologram na dany rok kalendarzowy. Pierwsza Karta jest wydawana przez Biuro ZG WOPR z hologramem na dany rok kalendarzowy.

 

Identyfikator stopnia WOPR - – jest poświadczeniem posiadanego stopnia WOPR. Wydawany jest członkom WOPR figurującym w Centralnej Ewidencji Członków WOPR na ich wniosek złożony do jednostki WOPR i przekazany do biura ZG WOPR za pośrednictwem jednostki wojewódzkiej. Identyfikator stopnia WOPR jest niezbędny przy uzyskiwaniu uprawnień ILS oraz przy części szkoleń centralnych WOPR. Od roku 2016 członkom WOPR posiadającym Karty Identyfikacyjne członka WOPR, będą wydawane hologramy o treści „bezterminowo” do nalepienia na identyfikator z najwyższym posiadanym stopniem. Członkowie WOPR, którzy nie figurują w Centralnej Ewidencji Członków WOPR, w celu uzyskania hologramu bezterminowo na Identyfikator stopnia WOPR składają do biura ZG WOPR za pośrednictwem jednostki wojewódzkiej WOPR wniosek o wydanie Karty Identyfikacyjnej Członka WOPR zgodnie z procedurą ich wydawania.

Członkowie WOPR, którzy nie figurują w Centralnej Ewidencji Członków WOPR i posiadają Kartę Identyfikacyjną Członka WOPR wydaną przed rokiem 2016, w celu uzyskania hologramu bezterminowo do wniosku o wydanie Karty Identyfikacyjnej Członka WOPR dołączają kserokopie posiadanej Karty Identyfikacyjnej Członka WOPR (żółty plastik) oraz Identyfikatora stopnia WOPR o najwyższym poziomie. Biuro ZG WOPR dokonuje takiego wpisu do Centralnej Ewidencji Członków WOPR bezpłatnie.

 

Hologram WOPR – jest dystrybuowany jednostkom wojewódzkim w liczbie odpowiadającej 1/6 kwoty odprowadzonej do WOPR składki członkowskiej. Jednostki wojewódzkie przekazują do WOPR 12% składki ustalonej przez ZG WOPR i wpłaconej przez członków WOPR w macierzystej jednostce. Hologram na dany ok kalendarzowy naklejany jest na Kartę identyfikacyjną członka WOPR i jest poświadczeniem opłaconej składki przez członka WOPR. Hologram na wydawaną po raz pierwszy Kartę Identyfikacyjną Członka WOPR jest naklejany przez Biuro ZG WOPR. Dodatkowe hologramy (wynikające między innymi z zaległych opłat składek członków WOPR) są dystrybuowane do jednostek wojewódzkich w liczbie nie mniejszej niż 5 szt. jednorazowo po uregulowaniu kosztów ich wytworzenia i administracyjnych. Koszt dodatkowego hologramu wynosi dwukrotną wartość części składki członkowskiej odprowadzanej przez jednostki wojewódzkie do WOPR*.      

 

 

Medale i odznaki WOPR – są dystrybuowane przez ZG WOPR na wniosek jednostki WOPR, zatwierdzeniu przez prezesa właściwej jednostki wojewódzkiej oraz Kapitułę Odznaczeń WOPR. Koszt wytworzenia i dystrybucji medali i odznaczeń ponoszą jednostki wojewódzkie lub - zgodnie z ustaleniami na poziomie województw - inne jednostki WOPR na podstawie dokumentu księgowego.

 

Zasady ponoszenia kosztów materiałów statutowych WOPR – Biuro ZG WOPR informuje zainteresowane jednostki WOPR o wysokości kosztów materiałów statutowych, sposobie ich regulowania oraz o zasadach dystrybucji.

 

 

* Zgodnie z § 2 ust. 1 Uchwały Nr 20/X/2015 Zarządu Głównego WOPR z dnia 28 marca 2015 roku w sprawie składki w Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym (tekst jednolity) wysokość składki członkowskiej została ustalona na 50 zł. na dany rok kalendarzowy z możliwością podwyższenia jej przez jednostkę WOPR. Część składki jaką odprowadza jednostka wojewódzka do WOPR wynosi 6 zł., w ramach której otrzymuje hologramy dla członków którzy opłacają składki. Koszt dodatkowych hologramów na dany rok kalendarzowy (m.in. za składki zaległe) wynosi 12 zł za sztukę.  

 

 

FB LINK 4INSTA LINK 2

ZMIEŃ JĘZYK

uk-flag gm-flag fr-flag

 

 

KARTA IDENTYFIKACYJNA

 CZŁONKA WOPR

karta identyfikacyjna czonka wopr 2

 

ubezpieczenie logo  

logo orlen

 niw logo

 

logo Programu PROO

 

cmc logs

 

COLO KK

  

Niedzica log  

variopool 2

 

pływam bez promili logo

   

 

ONZ BT

 

plakat

 

 

logo wypoczynek3